Terminarze - Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ZS Grójec 2021/2022

Uwaga terminarz rekrutacji może ulec zmianie, które może dokonać MEN

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021 r.
 od godz. 08.00
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół
do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.
od godz. 08.00
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

od 17 maja 2021 r.
od godz. 08.00
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 14 lipca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

22 lipca 2021 r.

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie kandydatom który dokonał wyboru kształcenia
w danym zawodzie.

od 17 maja 2021 r.
od godz. 08.00
do 26 lipca 2021 r.
do godz. 15.00.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

od 23 lipca 2021 r.
od godz. 08.00
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 9 sierpnia 2021 r.

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektor szkoły

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Tags:
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2021 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.