Terminarze - Rekrutacja 2020/2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostępny jest w całości na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - MEN

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ZS Grójec 2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020 r.
 od godz. 08.00
do 10 lipiec 2020 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 8-klasisty (kopia poświadczona za zgodność).

od 26 czerwca 2020 r.
od godz. 12.00
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty (kopia poświadczona za zgodność).

od 31 lipca 2020 r.
od godz. 08.00
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00.

4.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawa o systemie oświaty
oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

do 11 sierpnia 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

12 sierpnia 2020 r.

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy prawo oświatowe.

do 14 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

od 13 sierpnia 2020 r.
od godz. 08.00
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r.

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektor szkoły

 
Tags:
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2020 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.